การใช้ระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองในการหาสภาวะการสกัดสารประกอบฟีนอลจากเปลือกมังคุดโดยการใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวน์