การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายสำหรับข้อมูลระยะยาวที่ไม่สมบูรณ์

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, exรศ. ดร. พาชิตชนัต ศิริพานิช, "Application of Auxiliary Variable in Response Mean Estimation for Incomplete Longitudinal Data", Journal of Thai Statistical Association, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2009, หน้า 1-11
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, exพาชิตชนัต ศิริพานิช, "Conditional Maximum Likelihood Estimator for Incomplete Longitudinal Data", The 5th IMT-GT conference on Mathematics, Statistics and Applications (ICMSA) 2009, 9 - 11 มิถุนายน 2009, Bukittinggi สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Response Mean for Incomplete Longitudinal Data", APDSI 2008, 2 - 5 กรกฎาคม 2008
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช, "การใช้ตัวแปรช่วยในการประมาณค่าเฉลี่ยสำหรับข้อมูลระยะยาวที่มีการสูญหาย", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ประจำปี 2551, 21 - 23 พฤษภาคม 2008, พัทยาเหนือ ชลบุรี ประเทศไทย