อิทธิพลของพิบัติภัยดินถล่มและโคลนไหลที่มีต่อคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำใช้ของพื้นที่ลุ่มน้ำตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Publish Year National Journal 3
2016 exอลิษา ดวงสวัสดิ์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพน้ำผิวดินและตะกอนดินภายหลังเกิดพิบัติภัยดินถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองคราม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี.", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 37-48
2015 exชุติมา หมื่นสี, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การต้้งถิ่นฐานมนุษย์บนพื้นที่จำกัดในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พูลและลุ่มน้ำแม่พร่อง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015
2015 exเพ็ญพิชชา ชูศรี, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่ม บริเวณหมู่บ้านหน้าถ้ำและหัวเตย ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2015
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนพวรรณ เสมวิมล, exวัชรพษ์ วาระรัมย์, exดลรัตน์ สืบวงษ์รอด, exอลิสา ดวงสวัสดิ์, "Linking Upland Soil Properties and Sediment Quality to Potential of Stream Water Quality after Landslide Hazards of Watershed in Northern and Southern of Thailand", The 1st International Conference on Environment, Livelihood and Services, 2 - 5 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2015 exเพ็ญพิชชา ชูศรี, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการตั้งบ้านเรือนใกล้แหล่งน้ำที่มีผลต่อการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณลุ่มน้ำคลองคราม ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exชุติมา หมื่นสี, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาวี จันทร์วงษ์, "ปัจจัยด้านกายภาพที่มีผลต่อการทำเกษตรกรรมจากการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พูลและแม่น้ำแม่พร่อง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exมัณฑนา จำรูญศิริ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exสุรชัย รัตนเสริมพงศ์, "การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินภายหลังเกิดภัยพิบัติดินถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่พูลและแม่พร่อง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอัจฉรา นาไชยบูรณ์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, exพงษ์อิศรา ร้อยลาภ, "ผลของสมรรถนะการพังทลายของดินต่อลักษณะตะกอนดินในลุ่มน้ำแม่พูลและลุ่มน้ำแม่พร่อง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย