การคัดแยกและคัดเลือกราที่สามารถย่อยสลายสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน