การศึกษาวัสดุเหลือใช้เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArunee Srivilai, "Adsorption of Methylene Blue from aqueous solutions by Fly ash and Bottom ash from biomass power plant", The 3rd international conference on environmental engineering, science and management, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2014 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบำรุงพล สำรวญ, "การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับเมททิลีนบลูด้วยตะกอนประปา", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exวิรุฬห์ บุญเกิด, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงอาหาร", การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18, 8 พฤษภาคม - 10 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exธีรศานต์ อนันตพงศ์, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนประเภทที่พักอาศัยขนาด 120 ห้องพักร่วมกับเศษอาหาร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exสัญญา ฆังคะมโณ, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตก๊าซชีวภาพจากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศของโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 9 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย