การใช้ไมโครเวฟแบบสายพานไหลต่อเนื่องในการยืดอายุรำข้าวและรักษาสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก

Publish Year International Journal 1
2019 exนส. ภัทรภร พงษ์รัตน์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การทำให้รำข้าวเสถียรโดยใช้เตาอบไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 373-377
Publish Year International Conference 2
2017 exนส. ภัทรภร พงษ์รัตน์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การรักษาเสถียรภาพของรำข้าวโดยเตาไมโครเวฟแบบสายพานในเชิงพาณิชย์", The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017, 24 - 25 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนส มาลินี รังษี, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการอบขนมปังในระบบต่อเนื่องด้วยไมโครเวฟและอินฟราเรดร่วมกัน", Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย