การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้น

Publish Year International Conference 1
2013 exPanjanapongchai, N., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Optimization of the concentrated liquid biofertilizer production", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013)., 16 - 18 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 exจิตภาณี เสาร์บดีรักษ์, exน้ำฝน ปัญจนาพงศ์ชัย, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การกลายพันธุ์ Bacillus subtilis TISTR 001 โดยใช้รังสียูวี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนUV mutation of Bacillus subtilis TISTR 001 for enhancing nitrogen fixation", The 52nd Kasetsart University Annual Conference., 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exน้ำฝน ปัญจนาพงศ์ชัย, exศิวพร วรรณวิไล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิต่อการผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพเข้มข้น", The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย