ผลของการกำหนดความหนักและอุปกรณ์การออกกำลังกายต่อความสามารถในการจับออกซิเจนสูงสุดของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน