ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตก

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภูมิภาคตะวันตกในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11, 8 ธันวาคม 2014 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย