การจัดการหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักแบบผสมผสานในเขตพื้นที่สวนป่าแม่ลี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Publish Year National Conference 1
2015 exรัศมี พรมโต, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคงสภาพของ Bacillus thuringiensis Berliner ในแปลงป่าสักปลูก และความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12“อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เมือง เชียงราย ประเทศไทย