การบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน เพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม

Publish Year National Journal 2
2014 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ อินทบุตร, "การศึกษาการแพร่กระจายตามแนวยาวลำน้ำและการรุกล้ำความเค็มในแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล", วิทยาสารกำแพงแสน. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2557 (Journal of Science and Technology Kasetsart University), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 71-86
2014 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ อินทบุตร, "การศึกษาการรุกล้ำความเค็มและมาตรการควบคุมความเค็มในแม่น้ำท่าจีน", วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (Research and Development Journal), ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 51-63
Publish Year National Conference 2
2013 exพัฒนชัย นิ่มทัศนศิริ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2556, 5 - 6 กันยายน 2013, เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2012 exณัฐวุฒิ อินทบุตร, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการปรับเทียบแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ของแม่น้ำท่าจีนภายใต้อิทธิพลของระดับน้ำทะเล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17 , 10 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย