การศึกษาผลกระทบของปริมาณน้ำผิวดินต่อการเคลื่อนที่ของเมล็ดถั่วเหลืองบนพื้นที่ความลาดชันสูง