บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อวัยวะภายใน และระบบประสาท

Publish Year National Conference 2
2014 inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบอวัยวะภายในและระบบประสาท", การประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12 - 14 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, "COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION: MUSCULAR SYSTEM", ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557, 12 - 14 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2015 inดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์, "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อวัยวะภายใน และระบบประสาท", Kasetsart University, 2015