การประเมินผลการจัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2013