ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักในสวนป่าสักเพื่อการจัดการกำจัดอย่างยั่งยืน