มุมมองและความพร้อมของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ต่อการใช้แท็บเล็ต (Tablet) ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มุมมองของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ไปใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 55-67