การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสำหรับเตรียมทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภูมิปัญญานักวิชาการอาวุโสเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558