กรณีศึกษาการพัฒนาและนำไปใช้ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อภิมหาอุทกภัย ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, exชรัญดา เทียมวงค์, "ผลการปฏิบัติการสอนของครูผู้สอนชีววิทยาตามแนวการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการศึกษาบทเรียน", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. , ปีที่ 32, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013