กรณีศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MARKETING STRATEGY FOR IMPORT and EXPORT BUSINESS: A CASE of KOSSU", Second Annual International Conference on Consumer Research and Marketing: Frontiers of Theory, Method and Practice, 12 - 14 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exHenna Hartikainen, exSompo Saarenpaa, exJuha Haroranta, exJenna Honkonen, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Marketing Environment of Thailand: A Case of Rovio Entertainment LTD", การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย