การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินความเปราะบางสู่ความยากจนในประเทศไทย ปี 2556

Publish Year International Journal 3
2021 exChaniporn Leartlam, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์, "Investment of rice farming households in Thailand and Vietnam", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 1-8
2020 exHermann Waibel, exUlrike Grote, exShi Min, exTrung Thanh Nguyen, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, "COVID-19 in the Greater Mekong Subregion: how resilient are rural households?", Food Security, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 779-782
2015 exPhung, T. D., exHardeweg, B., inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, exWaibel, H., "Non-Sampling Error and Data Quality: What Can We Learn from Surveys to Collect Data for Vulnerability Measurements?", WORLD DEVELOPMENT, ปีที่ 71, กรกฎาคม 2015, หน้า 25-35
Publish Year National Conference 1
2018 exชนิภรณ์ เลิศล้ำ, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์, "การลงทุนภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศไทยและเวียดนาม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน , 24 พฤศจิกายน 2018, สกลนคร ประเทศไทย