การเก็บรักษาเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียน้ำเค็มโดยวิธีต่างๆ