การเก็บรักษาเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียในอุณหภูมิต่างๆ