การย่อยสลายฟางข้าวเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตพลังงานทดแทน

Publish Year National Conference 1
2013 inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, inดร.นุษรา สินบัวทอง, "การปรับสภาพฟางข้าวทางเคมีเพื่อเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลังงานทดแทน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย