ศึกษาผลของการผ่าตัดเพื่อทำลายต่อม androgenic gland ในกุ้งกุลาดำ