การศึกษาประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในการออกแบบเครือข่าย OSPF

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPisit Charnkeitkong, "Enhanced MENTOR algorithm with ECMP routing enable", International Journal of Digital Content Technology and its Applications, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7.2, เมษายน 2013, หน้า 10-20
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชฎาพร เอี่ยมสอาด, "การศึกษาประสิทธิภาพของวิธีเมนเทอร์ เมื่อเพิ่มการพิจารณาความหน่วงของสายสัญญาณ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 371-383
Publish Year National Conference 1
2013 exป่านทิพย์ มั่งคั่ง, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสื่อสารด้วยเครือข่ายเฉพาะกิจไร้สาย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย