การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก กฟผ.-แม่เมาะ

Publish Year National Journal 6
2019 exนายยศพันธ์ สดคมขำ, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับซิลิคอนต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 293-302
2019 exนายณัฐภัทร ถาวรกิจการ, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร. ธีรยุทธ คล้ำชื่น, "ผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับซิลิคอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ (ปีที่ 1) ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 68-81
2018 exนางสาวภิญญาพัชญ์ มิ่งมิตร, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการปุ๋ยร่วมกับโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1-14
2018 exนางสาวนัฐพร กลิ่นหอม, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการปุ๋ยธาตุอาหารหลักร่วมกับสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 709-720
2018 exนางสาววรัญญา เอมถมยา, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, exผศ. ดร. จุฑามาศ ร่มแก้ว, exนายธรรมธวัช แสงงาม, exดร. ธีรยุทธ คล้ำชื่น, "ผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ (ปีที่ 1) ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 66-79
2018 exนางสาวยศวดี เม่งเอียด, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, exผศ.ดร. จุฑามาศ ร่มแก้ว, exนายธรรมธวัช แสงงาม, exดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น, "ผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ (ปีที่ 1) ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 80-94
Publish Year National Conference 3
2019 exนายณัฐภัทร ถาวรกิจการ, exนายยศพันธ์ สดคมขำ, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาลินี คงสุด, inนายธรรมธวัช แสงงาม, exดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น, "การจัดการปุ๋ยร่วมกับซิลิคอนต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6, 3 - 5 กรกฎาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exนางสาวยศวดี เม่งเอียด, exนางสาวภิญญาพัชญ์ มิ่งมิตร, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาลินี คงสุด, inนายธรรมธวัช แสงงาม, exนายธีรยุทธ คล้ำชื่น, "การจัดการปุ๋ยร่วมกับโบรอนต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6, 3 - 5 กรกฎาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exนางสาววรัญญา เอมถมยา, exนางสาวนัฐพร กลิ่นหอม, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชาลินี คงสุด, inนายธรรมธวัช แสงงาม, exดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น, "การจัดการปุ๋ยร่วมกับสังกะสีต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 6, 3 - 5 กรกฎาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย