การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้และให้ผลผลิตสูงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในเขตพื้นที่อีสานตอนบนด้วยเทคนิค Marker Assisted Selection (MAS)

Publish Year International Conference 1
2015 exนัทรียา จิตบำรุง, exศิรวิชญ์ เรืองสุข, inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Marker Assisted Selection in Blast Resistant Glutinous Rice Development", University Consortium Graduate Forum in Life Sciences, Food Science and Agriculture (UCGF) 2015, 11 - 13 สิงหาคม 2015, Selangor มาเลเซีย