การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

Publish Year International Conference 4
2016 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exKitiwan Kitpakornsanti, exShabbir Gheewala, "Life cycle assessment of Thai organic HOM MALI rice farming to support policy decision on area expansion", 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment 2016 (ICGSI 2016) 1st International Conference on Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Life Cycle Assessment of Thai Organic Rice to Evaluate the Climate Change, Water Use and Biodiversity Impacts", EXPO 2015 conference – LCA for “Feeding the planet and energy for life”, 6 - 8 ตุลาคม 2015, มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Environmental Footprinting of Hom Mali Organic Rice for Environmental Product Declaration", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Environmental Impacts of Organic Rice Farming in Thailand by using Life Cycle Assessment to Support Policy Decision on Sustainable Agriculture", EcoBalance 2014 (The 11th International Conference on EcoBalance), 27 - 30 ตุลาคม 2014, Tsukuba ญี่ปุ่น