โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก จังหวัดเลย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้