การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีคุณภาพโปรตีนสูงสำหรับชาวเขา

  • โครงการร่วมมือระหว่าง Swiss Federal Institute of Technology Zurich และศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inดร.สรรเสริญ จำปาทอง

  • inดร.สรรเสริญ จำปาทอง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์