โครงการทดสอบประสิทธิภาพของสารอินทรีย์ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของข้าว