ความสามารถของต้นยูคาลิปตัในการใช้น้ำที่ชลประทานให้ในช่วงฤดูแล้ง