การแจกแจง Log-Beta Generalized Weibull

Publish Year International Journal 1
2015 exTipagorn Insuk, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exUraiwan Jaroengeratikun, "A new mixed beta distribution and structural properties with applications", Songklanakarin J. Sci. Technol, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 97-108
Publish Year International Conference 2
2014 exนายพลากร สีน้อย, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Parameter estimation of the length-biased exponentiated inverted Weibulldistribution", International Conference in Applied Statistics 2014, 21 - 24 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น
2013 exนายพลากร สีน้อย, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "การแจกแจง Log-Beta Generalized Weibull Distribution", International Conference on Applied Statistics 2013, 14 - 19 พฤษภาคม 2013, มหาสารคาม ประเทศไทย