การแจกแจง Negative Binomial - Crack

Publish Year International Journal 3
2015 exPornpop Saengthong, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The zero inflated negative binomial – Crack distribution: some properties and parameter estimation", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 701-711
2014 exPornpop Saengthong, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "A New Two-parameter Crack Distribution", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2014, หน้า 758-766
2013 exSaengthong, P., inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Negative binomial-crack (NB-CR) distribution", International Journal of Pure and Applied Mathematics, ปีที่ 84, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2013, หน้า 213-230
Publish Year International Conference 1
2013 exนายพรภพ แสงทอง, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับการแจกแจง Negative Binomial-Crack และการประยุกต์", International Conference on Applied Statistics 2013, 14 - 19 พฤษภาคม 2013, มหาสารคาม ประเทศไทย