การสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ การรับรู้ข้อมูล และพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าด้านการบริการ และคุณภาพไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อ กฟน.