โครงการรายงานการศึกษาเรื่องการยกระดับและพัฒนาสินค้าประเภทวัสดุัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุไทย