การศึกษาผลการลดภาษีนำเข้า DDGS ต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

  • สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555

  • inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

  • inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์