โครงการศึกษาความเผ็ดของพริกเพื่อการค้า

  • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inดร.สิริกุล วะสี

  • inดร.สิริกุล วะสี

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์