โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)