การใช้ประโยชน์ของ TxML ร่วมกับมันเส้นเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับโคนมต่อผลิตและคุณภาพน้ำนม และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

Publish Year National Conference 3
2014 exอชิรา ผดุงฤกษ์, exเสาร์ ศิวิชัย, exสุวรัจน์ หงส์ยันตรชัย, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากน้ำกากผงชูรส (TxML) เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคระยะให้นมต่อผลผลิตและคุณภาพน้ำนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอชิรา ผดุงฤกษ์, exเสาร์ ศิวิชัย, exสุวรัจน์ หงส์ยันตรชัย, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากน้ำกากผงชูรส (TxML) เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคระยะให้นม", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติตรั้งที่ 3, 7 - 10 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอชิรา ผดุงฤกษ์, exเสาร์ ศิวิชัย, exสุวรัจน์ หงส์ยันตรชัย, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากน้ำกากผงชูรสเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคระยะให้นมต่อปริมาณการกินได้ ผลผลิตน้ำนมและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ", ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3, 7 - 10 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย