โครงการพัฒนา SMEs สู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ

  • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์