การประยุกต์ใช้เอนไซม์เดกเตรนเนสเพื่อย่อยเดกเตรนในกระบวนการผลิต