การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม