การศึกษาวิจัยและวางแผนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในเขตจังหวัดราชบุรี