การค้นหาและดัดแปลงกลุ่มยีน ERF เพื่อการพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ทนน้ำท่วม

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, รองศาสตราจารย์, exRachaneeporn Pimjan, exChutima Sonthirod, exDuangjai Sangsrakru, exThippawan Yoocha, exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Elucidation of the molecular responses to waterlogging in Jatropha roots by transcriptome profiling", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 658, ธันวาคม 2014, หน้า 1-13
Publish Year National Conference 2
2016 exภัทราลักษณ์ ส่งเสริม, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารอาหารไนเตรทกับการทนต่อสภาวะน้ำท่วมขังของสบู่ดำ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exรัชนีภรณ์ พิมพ์จันทร์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในสบู่ดำภายใต้สภาวะน้ำท่วมขัง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย