การศึกษาทบทวนความเป็นไปได้ของโครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมโลก World Expo 2020