การศึกษาการออกแบบระบบบำบัดเพื่อลดการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในดินโดยใช้เทคนิค Soil Vapor Extraction (SVE)

  • ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555

  • inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

  • inดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี