การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดของแข็งที่เป็นเบส

Publish Year International Journal 3
2017 exSureerat Namwong, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Biodiesel Production from Used Vegetable Oil Using Ethanol and Sodium Methoxide Catalyst", Key Engineering Materials, ปีที่ 723, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 551-555
2014 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exปิ่นอุมา แก้วรักษา, "Use of Waste Coconut Oil Obtained from Waste Water Pond of Coconut Milk Plant to Produce Biodiesel", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 625(2014), ฉบับที่ 625, มิถุนายน 2014, หน้า 737-740
2014 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exอธิฐาน เทียมประเสริฐ, "Esterification of Waste Palm Oil in Wastewater Pond for Community Biodiesel Production", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 692(2014), ฉบับที่ 692, กันยายน 2014, หน้า 133-138
Publish Year National Conference 1
2014 exอันธิกา หุตะจูฑะ, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด, "การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูที่ได้จากอุตสาหกรรมแปรรูปหมูโดยใช้แคลเซียมออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย