แคริโอไทป์ของสัตว์ในสกุลตะกวดที่ได้จากเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

Publish Year International Journal 13
2022 exWatcharaporn Thapana, exNattakan Ariyaraphong, exParinya Wongtienchai, exNararat Laopichienpong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Concerted and Independent Evolution of Control Regions 1 and 2 of Water Monitor Lizards (Varanus salvator macromaculatus) and Different Phylogenetic Informative Markers", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มกราคม 2022, หน้า 148
2021 exParinya Wongtienchai, exSorravis Lapbenjakul, exKornsuang Jangtarwan, exPrapatsorn Areesirisuk, exRujira Mahaprom, exNavapong Subpayakom, exWorapong Singchat, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exRuthairat Songchan, exSudarath Baicharoen, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic management of a water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus) population at Bang Kachao Peninsula as a consequence of urbanization with Varanus Farm Kamphaeng Saen as the first captive research establishment", Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 484-497
2015 exPenporn Sujiwattanarat, exWatcharaporn Thapana, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYuriko Hirai, exHirohisa Hirai, exAkihiko Koga, "Higher-order repeat structure in alpha satellite DNA occurs in New World monkeys and is not confined to hominoids", Scientific Reports, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 10315-10315
2014 exSudarath Baicharoen, exTakako Miyabe-Nishiwaki, exVisit Arsaithamkul, exYuriko Hirai, exKwanruen Duangsa-ard, exBoripat Siriaroonrat, exHiroshi Domae, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Koga, exHirohisa Hirai, "Locational Diversity of Alpha Satellite DNA and Intergeneric Hybridization Aspects in the Nomascus and Hylobates Genera of Small Apes", Plos One, ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2014
2014 exWatcharaporn Thapana, exPenporn Sujiwattanarat, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exHirohisa Hirai, exAkihiko Koga, "Reduction in the structural instability of cloned eukaryotic tandem-repeat DNA by low-temperature culturing of host bacteria", Genetics Research, ปีที่ 96, ฉบับที่ 96, ตุลาคม 2014, หน้า e13-e13
2014 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exKazumi Matsubara, exYoshinobu Uno, exChizuko Nishida, exMats Olsson, exYoichi Matsuda, "Identification of the linkage group of the Z sex chromosomes of the sand lizard (Lacerta agilis, Lacertidae) and elucidation of karyotype evolution in lacertid lizards", Chromosoma, ปีที่ 123, ฉบับที่ 123, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 563-575
2013 exOrnjira Prakhongcheep, exNampech Chaiprasertsri, exSHOKO Terada, exYuriko Hirai, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exHirohisa Hirai, exAkihiko Koga, "Heterochromatin BlocksConstituting the Entire ShortArms of Acrocentric Chromosomes of Azara’s OwlMonkey: Formation Processes Inferred From Chromosomal Locations", DNA Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กรกฎาคม 2013, หน้า 461-470
2013 exFhamida B Islam, exSatoshi Ishishita, exYoshinobu Uno, exMd. Bazlur R. Mollah, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, "Male Hybrid Sterility in the Mule Duck is Associated with Meiotic Arrest in Primary Spermatocytes", Journal of Poultry Science, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2013, หน้า 311-320
2013 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exUno, Y., exNishida, C., exMatsuda, Y., "Karyotype evolution in monitor lizards: Cross-species chromosome mapping of cDNA reveals highly conserved synteny and gene order in the Toxicofera clade", Chromosome Research, ปีที่ 21, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2013, หน้า 805-819
2013 exNampech Chaiprasertsri, exYoshinobu Uno, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exOrnjira Prakhongcheep, exSudarath Baicharoen, exSaranon Charernsuk, exChizuko Nishida, exYoichi Matsuda, exAkihiko Koga, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Highly Species-Specific Centromeric Repetitive DNA Sequences in Lizards: Molecular Cytogenetic Characterization of a Novel Family of Satellite DNA Sequences Isolated from the Water Monitor Lizard (Varanus salvator macromaculatus, Platynota)", Journal of Heredity, ปีที่ 104, ฉบับที่ 6, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2013, หน้า 798-806
2011 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exUno, Y., exMatsubara, K., inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exNishida, C., exMatsuda, Y., "Chromosomal localization of the 18S-28S and 5s rRNA genes and (TTAGGG)nsequences of butterfly lizards (Leiolepis belliana belliana and Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata)", Genetics and Molecular Biology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 582-586
2010 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exChizuko Nishida, exKazumi Matsubara, exYoshinobu Uno, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, "Karyotypic evolution in squamate reptiles: comparative genemapping revealed highly conserved linkage homologybetween the butterfly lizard (Leiolepis reevesii rubritaeniata,Agamidae, Lacertilia) and the Japanese four-striped ratsnake (Elaphe quadrivirgata, Colubridae, Serpentes)", Chromosome Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2010, หน้า 975-986
2009 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exMatsubara, K, exUno, Y, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, exNishida, C, "Karyological Characterization of the Butterfly Lizard ( Leiolepis reevesii rubritaeniata , Agamidae,Squamata) by Molecular Cytogenetic Approach", Cytogenetic and Genome research, ปีที่ 125, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 213-223
Publish Year National Journal 2
2013 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "วิวัฒนาการของโครโมโซมในสัตว์เลื้อยคลาน", Thai Journal of Genetics, ปีที่ S1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 77-79
2010 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "FISH as a chromosome identification strategy to delineatekaryotypic evolution in vertebrates", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2010, หน้า 120-136
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYoshinobu Uno, exChizuko Nishida, exHidetoshi Ota, exYoichi Matsuda, "Gekkota retains the highly conserved linkage homology with other squamate reptiles that have many microchromosomes", the 2015 AGA President’s Symposium, "Chromosome Evolution: Molecular Mechanisms and Evolutionary Consequences", 17 - 20 สิงหาคม 2015, Seattle วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2012 exNampech Chaiprasertsri1, exYoshinobu Uno, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exOrnjira Prakhongcheep, exMami Shibusawa, exSudarath Baicharoen, exSaranon Charernsuk, exChizuko Nishida, exYoichi Matsuda, exAkihiko Koga, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular structure of repetitive element in the water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus, Platynota, Squamata)", 2012 Malasia-Thailand Graduate Forum in Life Science, Food Science and Agriculture, 12 - 14 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2013 exNampech Chaiprasertsri, exYoshinobu Uno, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exOrnjira Prakhongcheep, exMami Shibusawa, exสุดารัตน์ บ่ายเจริญ, exศรานนท์ เจริญสุข, exChizuko Nishida, exYoichi Matsuda, exAkihiko Koga, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular structure of repetitive element in the water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus, Platynota, Squamata)", Natural Resources Adaptation to the Global Climate Change, 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Sex determination and sex chromosome in vertebrates", การสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 5, 27 - 28 กรกฎาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2011 exOrnjira Prakhongcheep, exSattamat Lappharat, exSudarath Baicharoen, exBoripat Siriaroonrat, exSumate Kamolnorranath , exRuengwit Bunjongrat, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Karyological characterization of Eld’s deer and Muntjacs in captive of Thailand", การสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 5, 27 - 28 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย