การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับการเิปิดเสรีประชาคมอาเซียน